பக்கங்கள்

Sunday, June 10, 2012

தாய்மை

தாய்மை
சுகமான சுமையை இடம் மாற்றினாள் தாய்...
பிரசவத்துக்குப் பின் வயிற்றில் இருந்து இதயத்திற்கு..!

                                                                                   -படித்ததில் பிடித்தது

No comments:

Post a Comment