பக்கங்கள்

Monday, June 11, 2012

வளர்ச்சி


நான் சிறு வயதில் பார்த்த வயல்கள் இன்று வளர்ந்து நிற்கின்றன கட்டிடங்களாக!

                                                                  -படித்ததில் பிடித்தது

No comments:

Post a Comment