பக்கங்கள்

Tuesday, June 19, 2012

சிரிப்பு - அழுகை

யாருக்காக சிரித்தாயோ அவர்களை நீ மறந்து விடலாம்...ஆனால்,
யாருக்காக அழுதாயோ அவர்களை ஒரு நாளும் உன்னால் மறக்க முடியாது!

-படித்ததில் பிடித்தது

No comments:

Post a Comment