பக்கங்கள்

Tuesday, June 19, 2012

மரண வலி

உண்மையானவர்களிடம் ஒரு போதும் பொய்யாக இருக்க நினைக்காதீர்கள் !!!

உங்களின் பொய் உங்களுக்கு வலியைத் தராது ஆனால் அவர்களுக்கு மரண வலியைத் தரும் என்பதை ஒரு போதும் மறந்து விடாதீர்கள் ;


நல்ல உறவுகளை இழந்து விடாதீர்கள் !!!!-படித்ததில் பிடித்தது

No comments:

Post a Comment