பக்கங்கள்

Sunday, December 23, 2012

நண்பன் ஒரு போதைப்பொருள்

நண்பர்களோடு இருக்கும் போது மட்டும் என் கவலைகள் எல்லாம் காணாமல் போய்விடுகின்றன. அவர்களும் போதைப் பொருளும் ஒன்றோ???

விக்கி

No comments:

Post a Comment